Kursy

Języki obce – metoda nauczania

"Być dobrym nauczycielem oznacza nie nudzić siebie i innych"

W naszej szkole kierujemy się zasadą eklektyzmu – łączymy różne elementy i techniki dla uzyskania optymalnych efektów. W pracy dydaktycznej przyświeca nam mądre motto Hanny Komorowskiej: „Być dobrym nauczycielem oznacza nie nudzić siebie i innych”.

To dzięki odpowiedniemu podejściu do nauczania i wykorzystaniu najlepszych elementów ze zdefiniowanych metod organizujemy odpowiednią przestrzeń edukacyjnej aktywności. Odpowiedni dobór środków i łączenie metod pozwala na wypracowanie najbardziej cenionej kompetencji językowej, czyli umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym. Nasi słuchacze uczą się żywego języka i na bieżąco wykorzystują zdobytą wiedzę językową. Zajęcia są prowadzone dynamicznie przy użyciu szerokiej gamy ćwiczeń aktywizujących, które motywują słuchaczy do interakcji językowej: mówienia i słuchania. Przy nauczaniu języka odwołujemy się do prostych, ale skutecznych metod zapamiętywania słownictwa i struktur gramatycznych. Słuchacze uczestniczą m.in.: w zabawach słownych, układają quizy, odgrywają role sytuacyjne, przygotowują własne prezentacje multimedialne.

Oprócz podręczników bazowych stosujemy najnowsze materiały dydaktyczne stworzone na potrzeby nauczania rzadkich języków europejskich. Lektorzy, prowadząc zajęcia, korzystają z bogatego zasobu materiałów multimedialnych: filmów fabularnych i dokumentalnych, programów telewizyjnych i radiowych oraz innych materiałów audio wspomagających ćwiczenia rozumienia ze słuchu. Ponieważ nasi lektorzy są również ekspertami w zakresie kultury i realiów społecznych danego kraju, program zajęć zawiera wiele elementów kultury. Opracowaliśmy autorskie programy dydaktyczne i materiały, które znacząco podnoszą efektywność nauczania. Z kolei słuchacze dokonują oceny jakości zajęć w trakcie kursu i po jego zakończeniu, co jest dla nas ważną informacją zwrotną, pozwalającą doskonalić naszą ofertę.