O projekcie

Zapraszamy do wcięcia udziału w Mazowieckiej Akademii Kompetencji Językowych i Komputerowych, projekcie finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (nr projektu: RPMA.10.02.00-14-4837/16). Liderem projektu jest JP Solutions Sp. z o.o. (właściciel Szkoły Językowej "Centrum Europy"), który odpowiada za kursy językowe. Natomiast partner w projekcie - Softronic Sp. z o.o będzie realizować szkolenia komputerowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest skierowany do 507 osób o niskich kwalifikacjach (tzn. posiadających wykształcenie maksymalnie średnie), w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych w województwie mazowieckim, które nie mają umiejętności komputerowych (315. os) i językowych – język angielski (192 os.), a są z własnej inicjatywy zainteresowane ich nabyciem na poziomie A odpowiednio wg DIGCOMP i Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a dotychczas nie uczestniczyły w kształceniu ustawicznym oferowanym w tożsamym zakresie w PO KL 2013-2015. Pierwszeństwo udziału będą mieć osoby niepełnosprawne i bez zatrudnienia.

W naszym projekcie można wybrać szkolenia językowe lub komputerowe - nie można być uczetnikiem szkoleń komputerowych, a następnie językowych lub odwrotnie. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w styczniu.

W ramach szkoleń językowych oferujemy:
240 godzin lekcyjnych zajęć z języka angielskiego od podstaw do poziomu A2
- komplet podręczników z serii English FIle
- egzamin TELC A2

W ramach szkoleń komputerowych oferujemy:
150 godzin lekcyjnych zajęć prowadzących do nabycia pełnego poziomu kompetencji komputerowych A wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP 
catering
- egzamin ECDL Profile

Na poszczególnych stronach znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszych szkoleń, a także dane kontaktowe.

Zapraszamy!