Kursy dla firm

Schemat współpracy

Dla ułatwienia początku współpracy zamieszczamy przykładowy schemat współpracy. Jest to uproszczony i opisany hasłowo obraz kolejnych etapów organizacji kursu.

Przedstawiamy uproszczony schemat współpracy wskazujący najważniejsze etapy realizacji kursu językowego.

Etap Działania
audyt językowy 1. Spotkanie z metodykiem w celu przeprowadzenia analizy potrzeb i oczekiwań Klienta.
2. Zorganizowanie lekcji próbnej.
3. Ustalenie poziomu umiejętności językowych Słuchaczy.
4. Wyznaczenie celów do osiągnięcia podczas szkolenia językowego.
5. Opracowanie/dobór programu nauczania.
6. Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
7. Wybór lektora.
8. Ustalenie harmonogramu oraz miejsca prowadzenia zajęć. 
9. Przekazanie Klientowi Programu Szkoleniowego oraz podpisanie umowy. 
w trakcie kursu

1. Realizacja zajęć zgodnie z harmonogramem.
2. Nadzór metodyczny nad prowadzonymi szkoleniami językowymi.
3. Okresowe testy sprawdzające poziom wiedzy i efektywność szkolenia.
4. Przeprowadzenie wśród Słuchaczy ankiet dotyczących oceny programu kursu, poziomu satysfkacji oraz współpracy z lektorem.
5. Kwartalne raporty z frekwencji i postępów Słuchaczy.
6. Stały nadzór organizacyjny.

audyt końcowy

1. Test końcowy sprawdzający poziom wiedzy Słuchaczy.
2. Analiza postępów w kontekście stopnia realizacji wyznaczonych celów.
3. Przeprowadzenie ankiety wśród Słuchaczy dotyczącej oceny szkolenia.
4. Przygotowanie raportu końcowego.
5. Wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu.
6. Prezentacja raportu końcowego i dalszych możliwości rozwoju kompetencji językowych Słuchaczy w przyszłości.